Přeji Vám dobré odpoledne ! Dnes je - úterý 5. prosince 2023Svátek má : Jitka
elkoMENU
zatackaHOME zatackaO NÁS zatackaINFORMACE zatackaPODMÍNKY zatackaCENÍK zatackaPŘIHLÁŠKA zatackaKONTAKT zatackaUCHAZEČI zatacka ZNAČKY

Celkem 50087
Měsic0
Dnes0
On-line0
elkoNOVINKY

Novela zákona č. 361/2000 Sb.

Změny v bodovém systému

Bodový systém

Informace MD k rozsahu ři-
dičského oprávnění skupiny B

elkoDokumenty

Žádost o přijetíŽádost (tisk oboustranně)

ikona_pdfLékařský posudek

ikona_pdfProminutí zbytku trestu

ikona_pdfVšeobecné obch. podmínky
Bodový systém

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacíchPočet bodůPokuta
zákaz
Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7 2500 - 50000
6 měsíců-2 roky
Odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 7 25000 - 50000
1 rok - 2 roky
Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7 25000 - 50000
1 rok - 2 roky
Neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 7 2500 - 5000
2x za 12 měsíců
1 - 6 měsíců
Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 7 5000 - 10000
6 měsíců -1 rok
Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7 2500 - 5000
1 - 6 měsíců
Neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7 odnětí svobody až na 2 roky
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7 5000 - 10000
6 měsíců -1 rok
Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7 5000 - 10000
6 měsíců -1 rok
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 5000 - 10000
6 měsíců -1 rok
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec 5 5000 - 10000
6 měsíců -1 rok
Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 5 2500 - 5000
2x za 12 měsíců
4000 -7500
1 - 6 měsíců
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 1500 - 2500
Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5 2500 - 5000
2x za 12 měsíců
1 - 6 měsíců
Při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4 2500 - 5000
2x za 12 měsíců
1 - 6 měsíců
Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 2500 - 5000
2x za 12 měsíců
1 - 6 měsíců
Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů42) 4
Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4 25000 - 50000
1 - 2 roky
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 4 1500 - 2500
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec 3 2500 - 5000
2x za 12 měsíců
1 - 6 měsíců
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 2500 - 5000
2x za 12 měsíců
1 - 6 měsíců
Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) 3 5000 - 10000
6 měsíců - 1 rok
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3 1500 - 2500
Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 1500 - 2500
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec 2 1500 - 2500
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2 1500 - 2500