Přeji Vám dobrý podvečer ! Dnes je - úterý 21. května 2024Svátek má : Monika
elkoMENU
zatackaHOME zatackaO NÁS zatackaINFORMACE zatackaPODMÍNKY zatackaCENÍK zatackaPŘIHLÁŠKA zatackaKONTAKT zatackaUCHAZEČI zatacka ZNAČKY

Celkem 50087
Měsic0
Dnes0
On-line0
elkoREFERENTI
sipkaÚVODsipkaJAK NA TOsipkaOBCHODNÍ POD.sipkaŠKOLENÍ-TESTsipkaK firemnímu účtuŘidič referent - školení

Jak na to ?

Školení řidičů referentských vozidel za 200,- Kč na osobu

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je jednou ze základních povinností zaměstnavatele na úseku BOZP. Zaměstnavatel musí zajistit  zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Povinnost zaměstnavatele pravidelně zaměstnance školit má bezprostřední legislativní i obsahovou vazbu na povinnost zaměstnavatele seznámit fyzickou osobu před uzavřením pracovní smlouvy s povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci. Toto ustanovení na tuto povinnost navazuje a ukládá zaměstnavateli plnit ji vůči všem zaměstnancům nejen při nástupu do práce, ale i při změně  pracovního zařazení nebo druhu práce atd.  Jakým způsobem je tato povinnost plněna, se v praxi nejčastěji ukazuje zase při řešení odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz, kdy se zvažuje, do jaké míry se může zaměstnavatel ze své odpovědnosti deliberovat s poukazem na to, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány.

Odpovědnost za stanovení obsahu a četnosti školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a způsob ověřování znalostí zaměstnanců stanoví výhradně zaměstnavatel. Žádným předpisem není stanovena ani četnost ani nějaké formální či obsahové náležitosti. Případy, kdy školitelé vydávají pro řidiče referentských vozidel tzv. průkazky je zvyk z minulých dob, který nemá žádnou oporu v zákoně.

Je však nesporné, že na řidiče referentských vozidel se žádné povinné školení o dopravních předpisech prováděné zaměstnavatelem nebo jiné přezkoumání jejich odborné způsobilosti nevztahuje, protože tyto povinnosti zaměstnavatele se vztahují výlučně k zaměstnancům řidičům.

Většina zaměstnavatelů však až tak dalece tyto niance nerozlišuje a nedomýšlí důsledky. Proto autorka doporučuje, aby zaměstnavatel školil každého, kdo byť občas řídí na pracovní cestě motorové vozidlo s ohledem na možná rizika. Těžko se můžeme dovolávat toho, že řidič referentského vozidla není řidič z povolání a že zaměstnavatel s ním nedohodl řízení vozidla jako druh práce v pracovní smlouvě. V konkrétním případě by se to muselo důkladně vyšetřit, protože jednou zaměstnavatel se zaměstnancem výkon této činnosti nějakým způsobem dohodl, třeba jen konkludentně, a pak platí, že zaměstnavatel plně odpovídá za BOZP při všech činnostech, které pro něj zaměstnanec vykonává. 

Závěr: v praxi je třeba důsledně rozlišovat zaměstnance řidiče a zaměstnance řidiče referentských vozidel a to jak z hlediska lékařských prohlídek tak z hlediska školení. Nelze také srovnávat předpisy týkající se řidičů z povolání s předpisy pracovněprávními. Nicméně každému zaměstnanci při každé činnosti je třeba zajistit BOZP, poučení, školení apod. To platí dvojnásob o řidičích referentských vozidel, neboť jde o velice rizikovou činnost.

Vstupní lékařská prohlídka

Při uzavírání pracovního poměru se zaměstnanci, kteří mají řídit tzv. referentské vozidlo vzniká v praxi otázka, jak je to se vstupní lékařskou prohlídkou. Zvažuje se, zda má zaměstnavatel právní povinnost vyslat zaměstnance, který má řídit referentské vozidlo na pracovnělékařskou prohlídku nebo zda tak činit nemusí s ohledem na fakt, že dotyčný nemá řízení motorového vozidla sjednáno jako druh vykonávané práce.

Nový zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách stanoví, že jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb.

Když bychom přijali názor, že se povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP vztahují výlučně k zaměstnancům v některém z pracovněprávních vztahů a že řidič referent nemá řízení se zaměstnavatel sjednáno jako druh práce, pak bychom udělali jednoduchý závěr – tito zaměstnanci lékařské prohlídky nemusí mít.

Problém je ale složitější, u zaměstnanců řidičů referentských vozidel zaměstnavatel dopředu ví, že jim bude v rámci vysílání na pracovní cesty poskytovat referentské vozidlo a že řízení motorového vozidla je riziková činnost. Proto zaměstnavatel nemůže riskovat, že dohodne řízení referentského vozidla se zaměstnancem zdravotně nezpůsobilým. Uvedené platí dvojnásob v případech, kdy zaměstnavatel stanovil řízení motorového vozidla jako požadavek výkonu sjednané práce.

Podle § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách platí, že zaměstnavatel musí lékaři pracovnělékařské péče na žádance mimo jiné uvést údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek. Pokud tedy zaměstnavatel předpokládá, že dotyčného zaměstnance bude pravidelně vysílat na pracovní cestu a že bude řídit motorové vozidlo (byť to nebude mít expresis verbis uvedeno v pracovní smlouvě), měl by posouzení zdravotního stavu orientovat i na posouzení tohoto rizika.

Nakonec zaměstnavatel musí sám sebe také chránit a nemůže připustit, aby dohodl řízení motorového vozidla se zaměstnancem zdravotně nezpůsobilým k řízení. To pak platí dvojnásob v případě řidičů starších, zejména po 60 roce věku.

Jak na to ?